Algemene voorwaarden
De producten van POOFI worden door O2D Handelsonderneming BV exclusief in de BeNeLux aangeboden onder eigen merknaam: POOFI. Het uitgebreide programma is volledig afgestemd op de hedendaagse kleur-, materiaal en kwaliteitswensen van de hedendaagse ouders en worden exclusief aangeboden via het eigen dealer kanaal en/of via online marketing.
Daar waar in deze voorwaarden gesproken wordt over ‘Leverancier’ wordt expliciet de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid O2D Handelsonderneming BV bedoeld en impliciet de merknaam POOFI.
1.0Definities
1.1In deze algemene voorwaarden worden de volgende definities gebruikt:
a.LEVERANCIER: de gebruiker van deze algemene voorwaarden: O2D Handelsonderneming BV gevestigd aan de Atoomweg 63 te Utrecht, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder KvK-nummer 66757304;
b.OVEREENKOMST: de overeenkomst tussen leverancier en de koper;
c.KOPER: het bedrijf / persoon dat met leverancier een overeenkomst aangaat;
d.WEBSITE: de website www.poofi.nl, www.poofi.be en www.poofi.lu die door leverancier worden beheerd en waar de koper producten kan bestellen bij leverancier.
2.0Algemeen
2.1Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen leverancier en de koper. Toepasselijkheid van de door de koper gehanteerde (inkoop)voorwaarden wordt hierbij uitgesloten.
2.2Afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn enkel geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.
2.3Indien een of meerdere van de bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. De nietige of vernietigde bepalingen zullen door leverancier vervangen worden, waarbij voor zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling(en) in acht wordt genomen.
2.4Indien leverancier niet steeds strikte naleving van deze algemene voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat leverancier in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze algemene voorwaarden te verlangen.
2.5Van toepassing is steeds de versie van de algemene voorwaarden zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst, tenzij de koper na het sluiten van de overeenkomst de gelding van een herziene versie van de algemene voorwaarden heeft aanvaard.
3.0Aanbod
3.1Alle aanbiedingen, in welke vorm ook gedaan, zijn vrijblijvend en hebben een geldigheid van 30 dagen.
3.2Monster-leveringen, voorbeelden of 1-stuks bestellingen per merk en/of product dienen te allen tijde te worden afgenomen en betaald. Ook in geval waarbij een monster en/of voorbeeld eventueel betrekking heeft op een vervolgopdracht, ongeacht of laatstgenoemde wel of geen doorgang vindt. Deze producten kunnen uitdrukkelijk niet worden geretourneerd.
3.3Alle afbeeldingen op de website van de aangeboden producten gelden slechts bij benadering en kunnen geen aanleiding tot schadevergoeding en/of ontbinding zijn.
3.4Aanbiedingen en/of offertes gelden niet automatisch voor nabestellingen.
3.5Een samengestelde prijsopgave verplicht leverancier niet tot levering van een deel van de in de aanbieding of offerte begrepen producten tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.
3.6Het assortiment dat op de website wordt aangeboden kan gewijzigd worden.
3.7Leverancier heeft te allen tijde het recht te bepalen dat bepaalde producten slechts in bepaalde minimum hoeveelheden zullen worden geleverd.
4.0Totstandkoming van de overeenkomst en account
4.1De overeenkomst komt tot stand nadat de koper telefonisch of via de e-mail akkoord is gegaan met het aanbod van leverancier dan wel nadat de koper het bestelproces via de website succesvol heeft doorlopen.
4.2Bij het plaatsen van een bestelling via de website dient de koper minimaal zijn debiteurennummer in te vullen.
4.3Nadat de overeenkomst via de website tot stand is gekomen, stuurt leverancier de koper onverwijld een bevestiging via de e-mail. In deze bevestigingse-mail zijn het bestelnummer en de overige gegevens van de bestelling van de koper opgenomen. Indien de koper geen bevestigingse-mail van leverancier heeft ontvangen of indien de bevestigingse-mail de bestelling van de koper niet correct weergeeft, dan dient de koper zo spoedig mogelijk contact op te nemen met leverancier.
4.4Een geplaatste bestelling kan door de koper niet geannuleerd worden, behoudens ingeval dat de koper een consument is. In dat geval mag koper zich beroepen op het herroepingsrecht.
4.5De koper is te allen tijde verantwoordelijk voor zijn account op de website en inloggegevens. De koper dient zijn inloggegevens zorgvuldig voor zichzelf te houden en deze inloggegevens in geen enkel geval door te geven aan derden. Leverancier kan er niet aansprakelijk voor worden gesteld indien ongeautoriseerde derden gebruik maken van de inloggegevens van de koper. Indien de koper constateert dat een ongeautoriseerde derde gebruik maakt van zijn account, dan dient de koper leverancier daarvan zo spoedig mogelijk op de hoogte te stellen.
5.0Maatwerk producten
5.1Alle bedrukte producten en/of speciaal op maat gemaakte producten ten behoeve van de koper waarvan leverancier voorraad houder is, dienen te allen tijde te worden afgenomen.
5.2Leverancier is niet verantwoordelijk voor het door de koper verkeerd opgeven van het ontwerp dat op het product bedrukt/gerealiseerd moet worden. Voordat de koper de bestelling bevestigt, dient de koper goed te controleren of het door hem opgegeven ontwerp correct is.
5.3Het is de koper niet toegestaan leverancier een opdracht te geven tot het vervaardigen van producten die inbreuk maken op rechten van derden, zoals, maar zeker niet beperkt tot, de merkrechten, auteursrechten of andere intellectuele eigendomsrechten van derden. Indien leverancier constateert of een vermoeden heeft dat de door de koper geplaatste bestelling in strijd is met deze rechten van derden, dan heeft leverancier het recht de bestelling te annuleren. Alle kosten die leverancier heeft moeten maken of alle schade die zij heeft geleden doordat het door de koper bestelde product de rechten van een derde schendt of in strijd met de wet is, worden aan de koper in rekening gebracht. De koper vrijwaart leverancier voor de aanspraken van derden dan wel voor de directe en indirecte gevolgen, zowel financiële als andere, die voortvloeien uit de verkoop of in het economisch verkeer brengen van het product dat naar de specificaties van de koper is vervaardigd.
5.4Indien de koper een maatwerk product bij leverancier besteld heeft en de koper wijzigingen wenst aan te brengen aan het ontwerp en/of de maat van het bestelde product, dan dient de koper leverancier daarvan zo spoedig mogelijk op de hoogte te stellen. Vervolgens zal leverancier laten weten of het mogelijk is om de wijzigingen door te voeren en wat de eventuele extra kosten daarvan zijn.
5.5Kunnen de wijzigingen niet (meer) worden doorgevoerd of geeft de koper geen akkoord op de extra kosten, dan zal het product gemaakt worden aan de hand van de oorspronkelijk overeengekomen specificaties.
6.0Prijzen en prijsverhoging
6.1Alle vermelde prijzen zijn in euro’s en inclusief btw.
6.2Leverancier heeft het recht haar prijzen van tijd tot tijd aan te passen.
6.3Leverancier is gerechtigd de overeenkomen prijs van nog te leveren producten te verhogen, indien na offerte of na het tot stand komen van de overeenkomst de kosten van grondstoffen, hulpmaterialen en valutakoers, uitgedrukt in de valuta van de overeengekomen prijs, een verhoging ondergaan. Leverancier stelt de koper zo spoedig mogelijk op de hoogte van een prijsverhoging. Gaat de koper niet akkoord met de prijsverhoging, dan heeft de koper het recht de overeenkomst schriftelijk of via de e-mail te ontbinden binnen 5 dagen nadat de koper in kennis is gesteld van de prijsverhoging.
7.0Levering en leveringstermijnen
7.1De levering van de producten geschiedt binnen Nederland Franco huis, tenzij de totale waarde van de bestelling lager is dan € 300,- excl. btw. Levering Franco huis betekent nimmer meer dan dat de vracht voor rekening van leverancier is tot aan de losplaats van de koper. Leverancier bepaalt de wijze van transport en verpakking van de producten. Is de totale waarde van de bestelling lager dan € 300,-, dan worden verzendkosten aan de koper in rekening gebracht.
7.2Het afleveradres moet redelijk bereikbaar zijn voor die transportmiddelen, die voor leveranties algemeen gebruikelijk zijn. De koper moet op het afleveradres voor voldoende laad- en losfaciliteiten zorgdragen. Voor het lossen van de producten en het laden van eventuele retourvrachten zal de koper voldoende personeel en (mechanische) hulpmiddelen om niet ter beschikking stellen. De koper zal al het mogelijk doen om te bereiken dat de wachttijd tussen het tijdstip van melding van aankomst op het afleveradres en het tijdstip waarop met het aflossen der af te leveren producten kan worden begonnen tot een minimum wordt beperkt.
7.3Opgave van een leveringstermijn geschiedt altijd bij benadering. Overschrijding van de leveringstermijn geeft de koper niet het recht op schadevergoeding, ontbinding van de overeenkomst of enige andere vorm van compensatie.
7.4In het geval dat een met de koper overeengekomen leveringstermijn wordt overschreden ten gevolge van een gebeurtenis, die in feite buiten de macht van leverancier ligt en niet aan haar doen en/of laten kan worden toegeschreven, zoals o.a. omschreven in artikel 13 van deze algemene voorwaarden, wordt deze termijn automatisch verlengd met de periode dat zij ten gevolge van een dergelijke gebeurtenis werd overschreden.
7.5Leverancier heeft te allen tijde het recht om de producten onder rembours af te leveren of om vooruitbetaling of zekerheidsstelling in de door haar gewenste vorm te ontvangen.
7.6Retourzendingen zijn alleen toegestaan, indien leverancier daartoe uitdrukkelijk schriftelijk toestemming heeft verleend.
7.7Leverancier is gerechtigd bestellingen in gedeelten te leveren en te factureren.
7.8De koper dient leverancier volledig en juist in te lichten over (de omvang van) de uit te voeren werkzaamheden. Indien blijkt dat inlichtingen niet volledig, dan wel onjuist, waren en als gevolg daarvan door leverancier extra kosten dienen te worden gemaakt, zullen deze kosten waaronder manuren (45,00 euro p/u excl. btw, stand januari 2017), extra materiaalkosten en vervoerskosten, door leverancier aan de koper in rekening worden gebracht.
7.9Het risico ten aanzien van beschadiging en verloren gaan van de geleverde producten en van eventueel daaruit voortvloeiende schade gaat direct na aflevering over op de koper.
8.0Monsters of modellen
8.1Is de koper een monster of model getoond of verstrekt, dan wordt het vermoed dat het slechts als aanduiding te zijn verstrekt zonder dat het product daaraan behoeft te beantwoorden.
8.2Indien de koper uitdrukkelijk vraagt om toezending van monsters dienen deze inclusief eventuele verzendkosten altijd betaald te worden.
8.3Speciaal opgevraagde monsters dienen bij niet plaatsen of niet doorgaan van de bestelling altijd afgenomen en betaald te worden.
9.0Betalingen
9.1Betaling dient uiterlijk binnen de gestelde termijn op de opdrachtbevestiging, doch uiterlijk binnen 30 dagen na factuurdatum, te geschieden.
9.2Bestellingen die via de website geplaatst zijn, dienen via de website betaald te worden.
9.3Klachten schorten de betalingsverplichting van de koper niet op.
9.4In geval van niet tijdige betaling is de koper wettelijke handelsrente verschuldigd en is hij gehouden tot vergoeding van alle door leverancier ter inning van openstaande rekeningen te maken gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten. De buitengerechtelijke incassokosten worden vastgesteld op 15% van de hoofdsom met een minimum van € 150,-.
9.5Leverancier bepaalt te allen tijde zelf aan welke openstaande vordering van de koper hij enige betaling toerekent.
10.0Eigendomsvoorbehoud
10.1Alle geleverde en nog te leveren producten blijven uitsluitend eigendom van leverancier, totdat alle vorderingen die leverancier op de koper heeft of zal verkrijgen volledig zijn betaald.
10.2De koper verplicht zich op eerste verzoek ten behoeve van leverancier en pandrecht te vestiging als bedoeld in artikel 3:239 BW op de uit de verkoop van de door leverancier geleverde producten voortvloeiende vorderingen op derden.
10.3De koper verbindt zich met betrekking tot de in lid 1 genoemde producten geen beschikkingsdaden te verrichten zoals inpandgeving of anderszins aan derden af te staan of door te verkopen buiten zijn normale bedrijfsuitoefening.
10.4Indien de koper handelt in strijd met hierboven in lid 3 genoemde verplichtingen, zijn overige (betalings-)verplichtingen jegens leverancier niet nakomt of de overeenkomst wordt ontbonden, dan heeft leverancier het recht alle door haar (af) geleverde producten te verwijderen en terug te nemen. De koper is verplicht leverancier daartoe alle medewerking te verlenen, in het bijzonder door haar en/of door haar aangewezen personen toegang tot het bedrijf of andere door hem gebruikte ruimte te verlenen.
10.5Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde producten dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden is de koper verplicht leverancier binnen 3 dagen daarvan op de hoogte te stellen.
11.0Garantie, klachten en verjaring
11.1Op de geleverde producten wordt een garantie verleend van 3 maanden, te rekenen vanaf het moment van levering.
11.2Klachten over het geleverde product worden niet (verder) in behandeling genomen en een garantieclaim wordt niet geaccepteerd indien: gebreken het gevolg zijn van onoordeelkundig gebruik; het product niet is gebruikt in overeenstemming met de overeengekomen bestemming en bij gebreke daarvan de gangbare bestemming; door de koper en/of derden werkzaamheden en/of wijzigingen en/of reparaties aan het product zijn uitgevoerd; er sprake is van een geringe in de handel gebruikelijke afwijkingen in kleur, kwaliteit, vorm e.d.
11.3Aanspraak op garantie bestaat slechts indien de koper aan al diens verplichtingen tegenover leverancier (zowel financieel als anderszins) tijdig en volledig heeft voldaan.
11.4Wordt de garantieclaim door leverancier geaccepteerd, dan zal leverancier, naar haar keuze, het product herstellen of een vervangend product leveren. Is herstel of vervanging niet mogelijk, dan wordt de aankoopprijs (deels) gecrediteerd en terugbetaald of verrekend. De aansprakelijkheid van leverancier is te allen tijde beperkt tot hetgeen in artikel 12 is opgenomen.
11.5Vorderingsrechten en andere bevoegdheden van de koper uit welken hoofde ook jegens leverancier vervallen in ieder geval na het verstrijken van 1 jaar vanaf het moment waarop zich een feit voordoet dat de koper deze rechten en/of bevoegdheden jegens leverancier kan aanwenden.
12.0Aansprakelijkheid
12.1Leverancier kan niet gehouden worden tot het vergoeden van enige schade, die een direct of indirect gevolg is van:
a.een gebeurtenis, die in feite buiten haar macht ligt en aldus niet aan haar doen en/of laten kan worden toegeschreven, zoals o.a. omschreven in artikel 13;
b.enige daad of nalatigheid van de koper, diens ondergeschikten, dan wel andere personen, die door of vanwege de koper te werk zijn gesteld.
12.2Leverancier is niet aansprakelijk voor eventuele schade veroorzaakt door tijdelijke onbeschikbaarheid van de bestelmogelijkheid, onbereikbaarheid of verwijdering van haar website wegens onderhoud of anderszins.
12.3De kleuren die te zien zijn op het beeldscherm van de koper kunnen afwijken van de kleuren die het product werkelijk heeft. Leverancier is niet aansprakelijk voor dergelijke kleurafwijkingen.
12.4De koper is onder alle omstandigheden verantwoordelijk voor de juistheid en volledigheid van de door hem aangeleverde gegevens. Leverancier is nimmer aansprakelijk voor eventuele schade die (mede) is veroorzaakt doordat de door de koper aangeleverde gegevens onjuist en/of niet volledig zijn. De koper vrijwaart leverancier tegen alle aanspraken ter zake.
12.5Leverancier is niet aansprakelijk voor schade die de koper lijdt doordat de koper de producten niet op de juiste wijze opslaat, bewaart of vervoert, waardoor schade aan de producten kan ontstaan.
12.6Leverancier is nimmer aansprakelijk voor de gevolgen van onjuist en/of ondeskundig gebruik van de geleverde producten. De koper dient zelf te verifiëren of, en is er zelf verantwoordelijk voor dat, de producten geschikt zijn voor de hem voor ogen staande toepassing.
12.7Leverancier is nimmer aansprakelijk voor gevolgschade, waaronder mede begrepen: omzetschade, winstderving, vertragingsschade, opgelegde boetes en goodwillschade.
12.8Indien leverancier aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van leverancier beperkt tot het bedrag van de door de verzekeraar van leverancier gedane uitkering. Indien de verzekeraar in enig geval niet tot uitkering overgaat of de schade niet door de verzekering wordt gedekt, dan is de aansprakelijkheid van leverancier beperkt tot het bedrag dat de koper betaald heeft voor het product waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
12.9De koper vrijwaart leverancier voor aanspraken van derden ter zake van schade die verband houdt met de door leverancier geleverde producten of anderszins met de tussen de koper en leverancier gesloten overeenkomst.
13.0Overmacht
13.1Mocht leverancier als gevolg van een door haar niet toe te rekenen oorzaak (overmacht) niet in staat zijn om aan haar leveringsverplichtingen te voldoen, dan zal leverancier gerechtigd zijn om, zonder in gebreke te zijn, de aflevering van de producten uit te stellen tot het tijdstip waarop de overmacht toestand zal zijn beëindigd.
13.2Mocht de overmacht langer dan een maand duren, dan zal zowel leverancier als de koper gerechtigd zijn, door kennisgeving aan de andere partij, de overeenkomst eenzijdig voor het nog niet uitgevoerde gedeelte ervan zonder rechtelijke tussenkomst te beëindigen.
13.3Onder overmacht wordt ten deze in ieder geval verstaan: oorlog, revolutie, onrusten, brand, weersomstandigheden, watersnood, transportbelemmeringen, ziekte, overheidsmaatregelen met inbegrip van in- en uitvoermaatregelen, misoogst, storing in de aanvoer of voorziening van grondstoffen, energie of bedrijfsbenodigdheden, met inbegrip van wanprestatie van leveranciers van wie leverancier een en ander betrekt, staking, gebreken aan of beschadiging van machines, alsmede iedere andere storing in het bedrijf van leverancier, diefstal, storing in het e-mailverkeer, terrorisme.
13.4Voorts geldt als overmacht iedere omstandigheid buiten de macht van leverancier onverschillig of deze ten tijde van de totstandkoming van de overeenkomst was te voorzien die de nakoming van de overeenkomst tijdelijk of blijvend verhindert of aanzienlijk moeilijker of kostbaarder maakt.
14.0Ontbinding
14.1Leverancier is gerechtigd om, zonder dat ter zake enige vergoeding aan de koper is verschuldigd, de overeenkomst en alle andere lopende overeenkomsten tussen partijen zonder rechtelijke tussenkomst eenzijdig, geheel of gedeeltelijk te beëindigen en de geleverde producten terug te nemen, indien:
a.de koper achterstallig is met betaling van de koopprijs of enig ander bedrag dat hij aan leverancier is verschuldigd;
b.de koper in staat van faillissement wordt verklaard of surseance van betaling aanvraagt.
14.2In geval van beëindiging van de overeenkomst op de gronden vermeld in het vorige lid, wordt elke vordering, die leverancier op de koper mocht hebben, direct in zijn geheel opeisbaar.
14.3Het bepaalde in dit artikel laat onverlet het recht van leverancier op volledige vergoeding van de door haar geleden schade.
15.0Geheimhouding
15.1Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. De partij die vertrouwelijke informatie ontvangt, zal deze slechts gebruiken voor het doel waarvoor deze verstrekt is.
15.2Indien op grond van een wettelijke bepaling of een gerechtelijke uitspraak LEVERANCIER gehouden is vertrouwelijke informatie aan door de wet of de bevoegde rechter aangewezen derden mede te verstrekken, en leverancier zich ter zake niet kan beroepen op een wettelijk dan wel door de bevoegde rechter erkend of toegestaan recht van verschoning, dan is leverancier niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling en is de koper niet gerechtigd tot ontbinding van de overeenkomst op grond van enige schade, hierdoor ontstaan.
16.0Toepasselijk recht en bevoegde rechter
16.1De overeenkomst wordt beheerst door Nederlands recht en alle geschillen zullen worden beslecht door de bevoegde rechter in het arrondissement waarin leverancier gevestigd is.
16.2In die gevallen dat deze voorwaarden de wettelijke regelgeving omtrent het Nederlandse Consumenten recht overstijgt, worden voor nu, die regelgeving van toepassing verklaard.
Januari 2017 – V1.0